B2B Pregovaranje

B2B Pregovaranje

B2B pregovaranje je jedno od najkompleksnijih i najizazovnijih poslova danas u svetu. B2B pregovaranje je pre svega domen racionalna prodaja u kojoj su uključeni učesnici na više nivoa. Samim tim što je uključeno više učesnika, kompleksnost se povećava i pristup nama kao prodavcu koji radimo sa velikim i važnim klijentima neophodno je da bude prilagođen različitim situacijama.

Program treninga  se fokusirana na ALATE koji se koriste u radu sa važnim i velikim kupcima. Posle završetka treninga i obuka, zaposleni dobijaju strukturiraniji pristup

 1. Planiranje strategije prodaje važnim kupcima (Key account) (1 dan)
  Kako se pripremiti i uspešno planirati strategiju prodaje važnim kupcima?
  Problem: Nepostojanje strategije i adekvatnog akcionog plana za sprovođenje prodaje

Rešenje: Priprema strategije i detalno akciono planiranje za sprovođenje dogovorenog

Rezultat: Strategija koja odgovara potrebama i akcioni plan koji obezbeđuje lako sprovođenje

 1. Sprovođenje strategije prodaje važnim kupcima (Key account)(1 dan)
  Kako uspešno sprovesti strategiju prodaje važnim kupcima?
  Problem: Loše sprovođenje planirane strategije, izgubljeni važni veliki kupci, loši prodajni rezultati

Rešenje: Otkrivanje problema, prepreka u sprovođenju strategije prodaje, rad na rešavanju problema

Rezultat: Efektno i lako sprovođenje dogovorene strategije, uspešna prodaja velikim kupcima

Svaki od treninga bilo u ovom programu ili neki drugi može se izvesti nezavisno i uvek se prilagođava svakom klijentu posebno.

Više informacija na:

treninzi.rs@gmail.com

burazormarko@gmail.com

mobilni: +381 64 129 1983

Prodaja

Prodaja

Svakog dana mi prodajemo i ona  je svuda oko nas. U bilo kom poslu, na bilo kom radnom mestu, postoji potreba da se nešto proda: da se proda proizvod, da se proda usluga, ideja, da se “prodate” Vi sami. Veštine prodaje možete naučiti i sve zavisi od nas i našeg stave i volje.

Program treninga VEŠTINE  I ALATI U PRODAJI, je višestruko korisna. Ovaj trening će unaprediti vaše postojeće veštine i doneti vam nove, koje ćete moći da primenjujete i na poslu i van njega i to još od prvog minuta nakon završetka obuke. Ovaj program vam omogućava da na kontinuirani način radite sa zaposlenima, kao i da se fokusirate samo na određene segmente ukoliko je to potrebno.

 1. Planiranje prodajnog razgovora (1 dan)
  Kako planirati i uspešno se pripremiti za prodajni razgovor sa važnim kupcima?
  Problem
  : Prodavci nemaju fokus na rešavanje problema kupca i koristi, već na procedure

Rešenje: Priprema formulara konkurentne ponude kupcima i planiranje razgovora

Rezultat: Bolje razumevanje kupaca i usluge, fokus na potrebe kupca, dobar plan razgovora

 1. Otvaranje prodajnog razgovora (1 dan)
  Kako uspešno otvoriti prodajni razgovor sa kupcima i zadobiti njihovo poverenje?

Problem: Prodavci nisu pripremljeni za razgovor, nemaju prava pitanja otvaranja razgovora

Rešenje: Priprema formulara pitanja otkrivanja situacije i uvežbavanje otvaranja razgovora
Rezultat
: Uspešno otvaranje razgovora i otkrivanje situacije kupca

 1. Otkrivanje potreba u prodajnom razgovoru (1 dan)
  Kako uspešno otkriti i razviti potrebe kupaca u smeru vaše konkurentne prednosti?
  Problem
  : Prodavci nemaju unapred definisana pitanja otkrivanja i razvijanja potreba kupaca

Rešenje: Priprema formulara sa pitanjima problema i uvežbavanje otkrivanja potreba

Rezultat: Uspešno otkrivanje i razvijanje potreba kupaca i problema ukoliko ne reši potrebu

 1. Prezentiranje u prodajnom razgovoru (1 dan)
  Kako uspešno prezentirati proizvod/uslugu kupcu tako da poželi da kupi od vas?
  Problem: Prodavci ne demonstriraju dobro kupcima sposobnost da reše otkrivene potrebe

Rešenje: Priprema formulara prezentiranja ponude i uvežbavanje prezentiranja kupcu

Rezultat: Uspešno prezentiranje proizvoda i usluge, da kupac sam uvidi prednosti vaše ponude

 1. Prevazilaženje prigovora u prodajnom razgovoru (1 dan)
  Kako se uspešno pripremiti i na najbolji način odgovoriti na primedbe/prigovore kupaca?

Problem: Neadekvatno rešavanje prigovora i primedbi kupca, gube šansu da pridobiju kupca

Rešenje: Priprema formulara sa SPIN pitanjima i uvežbavanje odgovora na prigovore kupaca
Rezultat: Uspešno rešavanje primedbi i prigovora i otkrivanje skrivene zabrinutosti kupaca

 1. Zaključenje prodajnog razgovora sa kupcem (1 dan)
  Kako uticati na kupca da sam donese odluku o kupovini i finalizuje prodaju?
  Problem
  : Prodavci ne zaključuju prodaju kad je potrebno, prodaja nepotrebno izgubljena

Rešenje: Prepoznavanje trenutka za zaključenje prodaje, uvežbavanje zatvaranja prodaje

Rezultat: Uspešno zatvaranje prodaje i dobar finalni dogovor sa kupcem

 1. Kreiranje prodajnog sistema i stvaranje lojalnosti sa kupcem (1 dan)
  Kako uspešno prodati proizvod i steći i održati lojalnost kupca ?
  Problem: Prodavci propuste važne prodajne korake, gubitak kupaca, loši odnosi sa kupcima

Rešenje: Primena i uvežbavanje neophodnih koraka u prodaji, rad na lojalnosti kupca
Rezultat: Veća prodaja novim kupcima, manje izgubljenih kupaca,  lojalnost postojećih kupaca

Svaki od treninga bilo u ovom programu ili neki drugi može se izvesti nezavisno i uvek se prilagođava svakom klijentu posebno.

Više informacija na:

treninzi.rs@gmail.com

burazormarko@gmail.com

mobilni: +381 64 129 1983

Timski rad

Timski rad

Često se komunicira da je timski rad prioritet i da nema soliranja. To je odlična teorija, ali u praksi, vaše radno okruženje čine pojedinci sa različitim potrebama i jedinstvenim tipovima ličnosti koji nisu neophodno motivisani da postavljaju potrebe tima ispred ličnih. Razvoj efikasnog tima je ključ povećanja produktivnosti i zadovoljenja potreba klijenata/potrošača na visoko konkurentnom tržištu.

 1. Timski rad i stimulisanje timskog duha zaposlenih (1 dan)
  Kako stimulisati dobar timski duh i postići maksimalne timske rezultate na radu?
  Problem: Nepostojanje timskog duha, loši efekti timskog rada, slabi grupni poslovni rezultati

Rešenje: Predstavljanje principa timskog rada, sprovođenje timskih vežbi za primenu naučenog

Rezultat: Efektan timski rad, bolji grupni radni učinak zaposlenih, dobar timski duh

Svaki od treninga bilo u ovom programu ili neki drugi može se izvesti nezavisno i uvek se prilagođava svakom klijentu posebno.

Više informacija na:

treninzi.rs@gmail.com

burazormarko@gmail.com

mobilni: +381 64 129 1983

Motivacija

Motivacija

Ovaj trening je kreiran za ljude koji su spremni da se posvete razvoju drugih i podizanju produktivnosti kompanije na viši nivo, samim tim I rezultata. Stvorite organizacionu klimu koja je pozitivna, produktivna i zabavna. Ojačajte moral i učinite da se zaposleni osećaju zadovoljno.

Zaposleni rade bolje kad su srećni i kad osećaju da ih njihova organizacija ceni. Takođe su produktivniji i kreativniji u rešavanju problema i nalaženju odgovarajućih rešenja.

 1. Motivisanje zaposlenih za postizanje boljih rezultata u radu (1 dan)
  Kako da zaposleni rade uz vrhunsku motivisanost i kako da postignu bolji radni učinak?
  Problem: Ne motivisani radnici, loši radni rezultati, loša atmosfera na poslu, apatija

Rešenje: Rad sa zaposlenima da uvide kako da se motivišu, sprovođenje vežbi na kojima to i uvide

Rezultat: Motivisani zaposleni, bolji lični radni učinak zaposlenih i bolja atmosfera na poslu

 1. Motivacija zaposlenih za menadžere i supervizore timova(1 dan)
  Kako postići bolji radni učinak i motivisati zaposlene ne-finansijskim sredstvima?
  Problem: Loša motivacija na radnom mestu, loš lični radni učinak, nezadovoljni zaposleni

Rešenje: Predstavljanje principa motivacije, sprovođenje vežbi na kojima oni to i uvide

Rezultat: Motivisani zaposleni, bolji lični radni učinak zaposlenih i bolji poslovni rezultati

Svaki od treninga bilo u ovom programu ili neki drugi može se izvesti nezavisno i uvek se prilagođava svakom klijentu posebno.

Više informacija na:

treninzi.rs@gmail.com

burazormarko@gmail.com

mobilni: +381 64 129 1983

LEAN metodologija

LEAN metodologija

Lean Metodologija spada u savremeni trend koji postaje sve zastupljeniji u poslovanju mnogih najuspešnijih kompanija. U ovom treningu će prvestveno fokus biti na pripremi za implementaciju LEAN metodologije u kompaniji I drugi deo na kreiranju akcionih koraka u implementaciji LEAN-a.

 1. Planiranje i priprema za LEAN unapređenje poslovanja i proizvodnje (1 dan)
  Kako planirati i uspešno se pripremiti za LEAN unapređenje poslovanja i proizvodnje?
  Problem: Zaposleni nesvesni problema i smetnji u radu, loš sistem unapređivanja

Rešenje: Predstavljanje prednosti LEAN metodologije i planiranje unapređenja

Rezultat: Uspešna priprema plana za LEAN unapređenje proizvodnje, nove poslovne prilike

Sprovođenje LEAN metodologije unapređenja proizvodnje (1 dan)

 1. Kako uspešno sprovesti LEAN metodologiju unapređenja poslovanja i proizvodnje?
  Problem: Ne primenjivanje unapređenja, ne sprovođenje dogovorenog, loši poslovni rezultati

Rešenje: Prikaz LEAN i KAIZEN radionica i uvežbavanje primene planiranih unapređenja

Rezultat: Uspešna primena LEANa, manje štetnih aktivnosti, bolji poslovni rezultatiSvaki od ovih treninga može se izvesti ne zavisno od programa i uvek se prilagođava svakom klijentu posebno.

Svaki od treninga bilo u ovom programu ili neki drugi može se izvesti nezavisno i uvek se prilagođava svakom klijentu posebno.

Više informacija na:

treninzi.rs@gmail.com

burazormarko@gmail.com

mobilni: +381 64 129 1983

KAIZEN

KAIZEN

 

Kaizen je praksa kontinuiranog unapređenja u kojem niz malih promena donosi velika poboljšanja. Kaizen je Zapadu prvobitno predstavio Masaaki Imai u svojoj knjizi Kaizen: ključ japanskog poslovnog uspeha 1986. godine. Danas je kaizen priznat širom sveta kao važan stub dugoročne konkurentske strategije organizacije.

Fokus na ovom treningu će biti:

 • Šta je Kaizen metodologija i kako je primeniti u poslovnoj praksi u Srbiji?
 • Šta su osnovni principi Kaizen metodologije?
 • Kako je nastala i na čemu se bazira japanska Kaizen filozofija?
 • Kako se praktično primenjuje Kaizen i šta je Kaizen radionica?
 • Kako se priprema Kaizen radionica sprovodi analiza stanja?
 • Kako se implementira Kaizen radionica i fino podešavajuju efekti unapređenja?
 • Kako uspešno odrţati promenu – unapređenje poslovanja po Kaizenu

Više informacija na:

treninzi.rs@gmail.com

burazormarko@gmail.com

mobilni: +381 64 129 1983